Vocab&Grammar2

น้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐาน คำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่อยู่รอบตัว และ พื้นฐานแกรมม่า กับ อ.เจ้าของภาษา