Event
English Time

English Time

น้องๆทุกคนจะให้ผึกใช้ภาษาอังกฤษผ่านการสื่อสาร ฟังเพลง เล่นเกมต่างๆ กับ อ.ชาวต่างชาติ

Event
Fun Speaking

Fun Speaking

น้องๆจะได้ฝึกพูดกับ อ.เจ้าของภาษา ทำกิจกรรมผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบสนุกสนาน ทำให้ฝึกทักษะกล้าแสดงออก

Event
Vocab&Grammar 2

Vocab&Grammar 2

น้องจะได้เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ ผ่านกิจกรรมของคุณครูเจ้าของภาษา

Event
Genius Club

Genius Club

น้องจะได้ร่วมทำกิจกรรม ผ่านธีมต่างๆประจำแต่ละเดือนของที่ รร ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ การสนทนาผ่านคุณครูเจ้าของภาษา