Event
Vocab & Grammar I

Vocab & Grammar I

น้องๆจะได้เรียนคำศัพท์และไวยกรณ์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนต่างๆอย่างสนุก และเรียนกับ อ.ต่างชาติ ทำให้น้องๆมีความกล้าแสดงออกและมีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ ฝึกทั้งพัฒนาการสมองและทักษะกล้าแสดงออก

Event
Let’s Talk

Let’s Talk

น้องๆจะได้ฝึกการออกเสียง ภาษาอังกฤษ ผ่านการพูดคุยกับ อ. เจ้าของภาษา ทำให้การออกเสียงได้ถูกต้องตามหลัก

Event
Genius Club

Genius Club

น้องจะได้ร่วมทำกิจกรรม ผ่านธีมต่างๆประจำแต่ละเดือนของที่ รร ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ การสนทนาผ่านคุณครูเจ้าของภาษา