Star Genius

Vocab & Grammar I

น้องๆจะได้เรียนคำศัพท์และไวยกรณ์ ผ่านสื่อการเรียนการสอนต่างๆอย่างสนุก และเรียนกับ อ.ต่างชาติ ทำให้น้องๆมีความกล้าแสดงออกและมีความคุ้นเคยกับชาวต่างชาติ ฝึกทั้งพัฒนาการสมองและทักษะกล้าแสดงออก

Event Hours

Friday
17:00 pm - 18:00 pm
Saturday
14:45 pm - 15:45 pm
Sunday
10:15 am - 11:15 am

Event Details

Categories