ห้องเรียนแต่ละห้อง รับนักเรียน 6-10 คน ในแต่ละช่วงชั้น น้องอายุ 18 เดือน-6 ขวบ เรียนห้องละ ไม่เกิน 6 คน น้องอายุ 7-12 ขวบ เรียนห้องละ ไม่เกิน 10 คน Teachers สามารถ interactive สื่อสาร โต้ตอบและทำกิจกรรม กับน้องๆได้ทั่วถึงทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.